Shoko

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

Koichi

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

Tetsuya

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

sy0221

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

in color
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website in color
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website in color
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website in color
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website

in color

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

Azu
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website Azu
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website

Azu

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

Shoko

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

in color
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website in color
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website in color
© Takashi Yasui 2014 
tumblr | website

in color

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website

© Takashi Yasui 2014 

tumblr | website